Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, betekent dit dat u uw werkzaamheden niet meer (volledig) kunt uitvoeren. Dit kan tijdelijk zijn maar ook voor de rest van uw leven. De oorzaak hiervan is meestal een langdurige ziekte of een lichamelijke handicap. Voor bijna iedereen heeft dit grote financiële gevolgen. Echter, in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt meestal 100% van het inkomen doorbetaald. In het tweede jaar minimaal 70% van het inkomen. Dit is afhankelijk van de regeling bij uw werkgever. Als u na het tweede ziektejaar nog steeds arbeidsongeschikt bent komt u meestal in aanmerking voor een uitkering. Deze uitkering hangt onder andere af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

De instantie die de uitkering na het tweede jaar ziektejaar verzorgt is het UWV. Deze instantie zal in samenwerking met artsen en arbeidsdeskundigen bepalen in welke mate u arbeidsongeschikt bent en of dit van tijdelijke aard zal zijn. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt verdeeld in drie categorieën. Die worden ook wel arbeidsklassen genoemd. De drie arbeidsklassen zijn:

  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt
    Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent komt u niet in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering na uw tweede ziektejaar.
  • Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt of tijdelijk minstens 80% arbeidsongeschikt
    De uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid, het arbeidsverleden en het arbeidsinkomen tijdens de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering wordt de WGA uitkering genoemd wat staat voor ‘Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’.
  • Minstens 80% en voor altijd arbeidsongeschikt
    Als u voor minstens 80% arbeidsongeschikt bent en herstel niet meer mogelijk is, komt u in aanmerking voor een IVA uitkering. IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. De hoogte van deze uitkering is in principe 75% van het laatst verdiende loon. Deze uitkering duurt totdat de pensioenleeftijd is bereikt.

Voor de tweede arbeidsklasse kan dit in sommige gevallen tot een lage uitkering leiden. Dit is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid, beschikbaarheid voor passende arbeid en de welwillendheid tot werken. In het ergste geval houdt u nog maar een inkomen over dat een stuk lager is dan het minimumloon. U kunt zich daartegen verzekeren. Dit gebeurt meestal via een
WGA¬-hiaatverzekering. Zie ook onze themapagina hierover.

Een andere mogelijkheid is de inkomensverliesverzekering. Deze dient om terugval in inkomen, door allerlei oorzaken, op te vangen. Immers, de maandelijkse hypotheek of huur moet doorbetaald worden. Wij kunnen u meer vertellen over dit type verzekeringen. Er kunnen soms nogal wat haken en ogen aan zo’n verzekering zitten. Wij kunnen diverse situaties voorrekenen en mogelijke oplossingen laten zien. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen diverse scenario’s voor u voorrekenen. Daarbij kunnen wij u adviseren hoe terugval van inkomen kan worden beperkt.