Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Kuik Financieel Advies, gevestigd te Son en Breugel aan de Heistraat 18 5691 CA en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Van Kuik Financieel Advies en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaand indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Van Kuik Financieel Advies werkzaam zijn.

De wederpartij is degene aan wie Van Kuik Financieel Advies enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Kuik Financieel Advies gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Van Kuik Financieel Advies gesloten overeenkomsten waarbij Van Kuik Financieel Advies zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Van Kuik Financieel Advies zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Van Kuik Financieel Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Van Kuik Financieel Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alles overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.:

2.1  Offertes en tarieven van Van Kuik Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.

2.2  Aan Van Kuik Financieel Advies verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Van Kuik Financieel Advies, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3  Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Van Kuik Financieel Advies een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Van Kuik Fiancieel Advies is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2,4 Aan Van Kuik Financieel Advies verstrekte opdrachten hebben altijd als uitganspunt advies en bemiddeling tenzij uit hetgeen partijen zijn overeengekomen uitdrukkelijk anders blijkt.

2.5  In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Van Kuik Financieel Advies, aan Van Kuik Financieel Advies heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Van Kuik Financieel Advies heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Van Kuik Financieel Advies wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Van Kuik Financieel Advies heeft bereikt.

2.6  Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Van Kuik Financieel Advies aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Van Kuik Financieel Advies gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover er mededeling van Van Kuik Financieel Advies het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden:

3.1  Het is Van Kuik Financieel Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2  Voor zover Van Kuik Financieel Advies bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten, makelaars etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Kuik Financieel Advies is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 Van Kuik Financieel Advies is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling:

4.1 Met betrekking tot ons honorarium kunt u een keuze maken tussen provisie of vast tarief. Indien u na aanvaarding conform art. 2.3 besluit het adviestraject te stoppen of een complex product te beëindigen of premievrij te maken zijn wij gerechtigd verrichte werkzaamheden (op basis van uurtarief) cq. niet ontvangen provisie bij u in rekening te brengen.

4.2 Partijen spreken bij het sluiten van de opdracht af op welke wijze het honorarium van Van Kuik Financieel Advies wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een aanbieder) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast tarief worden overeengekomen. Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Coolen & van Kuik inbegrepen in de door opdrachtgever aan de aanbieder te betalen premies. De aanbieder betaalt deze aan Van Kuik Financieel Advies.

4.3 Van Kuik Financieel Advies is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door Van Kuik Financieel Advies en opdrachtgever

4.4 Van Kuik Financieel Advies behoudt zich het recht voor om tarieven en de inhoud van een gekozen abonnement aan te passen. Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen vooraf geïnformeerd.

4.5 Inzake de betalingen en betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens Van Kuik Financieel Advies wordt de afhandeling hieromtrent uitbesteed aan een derde partij.

4.6 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Van Kuik Financieel Advies is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en/of van de andere kosten, welke de kostprijs van Van Kuik Financieel Advies beïnvloeden.

4.7  Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 21 dagen na de factuurdatum op de door Van Kuik Financieel Advies voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Van Kuik Financieel Advies, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. Tevens zal Van Kuik Financieel Advies zich het recht voorbehouden de misgelopen provisie, zoals in 4.1 genoemd, bij u in rekening te brengen.

4.8  Verrekening door de opdrachtgever van de door Van Kuik Financieel Advies  gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Van Kuik Financieel Advies uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.9 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Van Kuik Financieel Advies te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:

Over de eerste €2.500,00: 15% met een minimum van €40,00;

Over de volgende €2.500,00: 10%;

Over de volgende €5.000,00: 5%;

Over de volgende €190.000,00: 1%

Over het meerdere: 0,5%

 4.10  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.11  Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Van Kuik Financieel Advies aanleiding geeft, is Van Kuik Financieel Advies bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen:

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Van Kuik Financieel Advies opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever:

6.1  De opdracht gever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Van Kuik Financieel Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Van Kuik Financieel Advies zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Van Kuik Financieel Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2  De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Van Kuik Financieel Advies verschaft informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Van Kuik Financieel Advies:

7.1  Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Van Kuik Financieel Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Van Kuik Financieel Advies bij uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Kuik Financieel Advies wordt uitgekeerd, inclusief het door Van Kuik Financieel Advies te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2  In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Kuik Financieel Advies in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Van Kuik Financieel Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Van Kuik Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4  Van Kuik Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5  Van Kuik Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Van Kuik Financieel Advies gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Van Kuik Financieel Advies kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6  Van Kuik Financieel Advies  is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Van Kuik Financieel Advies verzonden (email)berichten Van Kuik Financieel Advies niet hebben bereikt.

7.7 Van Kuik Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Coolen & van Kuik, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Van Kuik Financieel Advies niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Van Kuik Financieel Advies voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9  De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Van Kuik Financieel Advies indien Van Kuik Financieel Advies zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht:

8.1  Van Kuik Financieel Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Van Kuik Financieel Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van door Van Kuik Financieel Advies ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Van Kuik Financieel Advies geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn, dat gebondenheid niet meer van Van Kuik Financieel Advies kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens:

9.1  Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2  Door de opdrachtgever aan Van Kuik Financieel Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door Van Kuik Financieel Advies niet worden gebruikt voor of versterkt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d. Van Kuik Financieel Advies handelt volgens de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens.

9.3  Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van Van Kuik Financieel Advies, zal Van Kuik Financieel Advies de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen:

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Van Kuik Financieel Advies is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Van Kuik Financieel Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.007549.

Artikel 11: Verval van recht:

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Van Kuik Financieel Advies in verband met door Van Kuik Financieel Advies verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.