Geachte cliënt,

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als onze klant centraal. Uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien hoe onze aanpak hierbij is. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij ons kantoor: Van Kuik Financieel Advies. In dit dienstverleningsdocument vindt u onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond en ook over de hoogte van onze beloning. Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die zogeheten complexe producten of hypothecaire kredieten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Dit betreft een groot aantal financiële producten die in de wet zijn terug te vinden, zoals levensverzekeringen en hypotheken.

Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. Voor andere financiële producten is dit document niet wettelijk verplicht. Wij hebben echter ervoor gekozen om dit document voor alle producten te gebruiken, dus ook waarvoor dat niet wettelijk verplicht is.

Informatie over onze dienstverlening:

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres:

Van Kuik Financieel Advies
Heistraat 18
5691 CA SON

Telefoon: 0499-477702
Internet: www.vankuik-fa.nl
Email: info@vankuik-fa.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.30 uur (pauze van 13.00 tot 13.30)

Indien mogelijk zijn wij bereid u thuis buiten kantoortijden te bezoeken, op een door u gewenste tijd.

Registratie AFM:

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12048937.

Aard van Dienstverlening:

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Betaalrekeningen
  • Consumptief krediet
  • Elektronisch geld
  • Hypothecair krediet

Onze dienstverlening

  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Spaarrekeningen
  • Financieringen
  • Hypotheken

Onze dienstverlening is onderverdeeld in vier onderdelen (oriënteren, adviseren, bemiddelen, aanpassen), die op elkaar aansluiten maar in principe los van elkaar staan. U beslist zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken. U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Wel vragen wij u om dit document voor ontvangst te ondertekenen of via de mail de ontvangst ervan te bevestigen. Als u echter besluit om van onze diensten gebruik te maken vinden wij het belangrijk om de afspraken over diensten en beloning volledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat doen wij voordat wij beginnen met de diensten die u hebt gekozen.

• Oriënteren
Het eerste uur is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het eerste uur van ons algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

• Adviseren
Na de oriëntatie gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook uw risicobereidheid. Aan de hand daarvan
stellen wij een klantprofiel op, als basis voor een gedegen en passend advies. Dit advies ontvangt u in schriftelijke vorm. Bovendien willen wij dit graag uitgebreid met u bespreken en toelichten.

• Bemiddelen
Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wilt aanschaffen kunnen wij dat geheel voor u verzorgen. Voor bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een product aanschaft dat bij uw situatie past. In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben opgesteld. Het is ook mogelijk dat wij Bemiddelen op basis van een advies dat een andere adviseur heeft opgesteld.

• Aanpassen
Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u een product hebt aangeschaft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over adviseren en bemiddelen over (eventuele) aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening etc.).

 

Klachten:

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Uw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. Wij informeren u uiterlijk binnen 14 dagen over te termijn van afhandeling van uw klacht. Wij stellen uiteraard alles in het werk om te komen tot een oplossing waarmee u kunt instemmen.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Telefoon: 0900-3552248
Email: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Aansprakelijkheid

Ons kantoor is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van ons kantoor is beperkt tot het bedrag waarop de door de betrokken rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Adviesvrij:

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap:

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders:

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Hoe worden wij beloond:

De beloning voor onze dienstverlening kan op meerdere manieren plaatsvinden:

Beloning op basis van provisie:

Provisie is de vergoeding die wij ontvangen voor de werkzaamheden die te maken hebben met het tot stand brengen en beheren van de verzekeringsovereenkomst. Deze provisievergoeding maakt onderdeel uit van de premie die u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. U hoeft deze vergoedingen dus niet apart aan ons te betalen. De exacte hoogte van de provisie is pas aan te geven wanneer alle relevante kenmerken bekend zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het product en de premie.

 Op basis van vast tarief

Voor algemene advieswerkzaamheden die niet leiden tot productoplossingen kunnen we afspreken dat u een vast tarief betaalt. Dit bedrag is gebaseerd op onze ervaring met het aantal uren dat wij nodig hebben om de afgesproken werkzaamheden uit te voeren, vermenigvuldigd met ons uurtarief. U weet dan van tevoren de hoogte van het bedrag dat we u in rekening brengen. U ontvangt van ons een factuur voor onze werkzaamheden.

Complexe financiële producten

Voor complexe financiële producten zoals levensverzekeringen, bancaire producten, hypotheken en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen wij op verschillende manieren worden beloond.

Advieswerkzaamheden

Op basis van uurtarief
Wij spreken  met u een uurtarief af voor onze dienstverlening. U ontvangt dan een factuur van ons op basis van het werkelijk aantal door ons gewerkte uren voor u.

Op basis van vast tarief
Ook kunnen we afspreken dat u een vast tarief betaalt. Dit bedrag is gebaseerd op onze ervaring met het aantal uren dat wij nodig hebben om de afgesproken werkzaamheden uit te voeren, vermenigvuldigd met ons uurtarief. U weet dan van tevoren de hoogte van het bedrag dat we u in rekening brengen.

Beheerwerkzaamheden

Op basis van een vast tarief
Voor het beheer van uw complex financieel product kunnen wij u maandelijks een vast tarief in rekening brengen.

Privacy:

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf handelt volgens de regels van het College Bescherming Persoonsgegeven.

Beëindiging van de relatie:

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw, bij ons lopende verzekeringen, over te boeken naar een andere adviseur.

Tussentijdse beëindiging verzekering(en) en/of hypotheek:

Indien u tussentijds uw verzekering(en) en/of hypotheek beëindigt, behouden wij ons het recht voor om de eventuele gederfde provisie met de daadwerkelijk voor u gemaakte uren te verrekenen en bij u in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden van Van Kuik Financieel Advies van toepassing. Deze worden ook op verzoek aan u toegezonden.

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. Op www.coolenvankuik.nl vindt u telkens de meest actuele versie van onze Dienstenwijzer en Algemene voorwaarden.